Ἡ 1η παγκoσμία οἰκονομικὴ κρίσις εἶναι θεϊκῆς προελεύσεως!!! Θαυμᾶστε… [23/01/2014]


παγκ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Θεὲ Πανάγαθε, Παντοδύναμε, Ἐσὺ ποὺ τὰ πανθ᾿ ὁρᾶς καὶ κυβερνᾶς, σὲ παρακαλῶ ὁδήγησε τοὺς Ἕλληνας εἰς ὁμοίαν πρὸς τὴν σκλαβιὰν τῶν «καημένων» τῶν ἑβραίων; Ἐκεῖνοι, φθάσαντες ἐν Αἱγύπτῳ ἠρίθμουν 75 ἄτομα ἐν συνόλῳ καὶ πτωχὰ (Εξ. 1,5 ). Ἐκδιωχθέντες ἐξ Αἱγύπτου ἠρίθμουν 600.000 μαχητὰς, τῶν γυναικοπαίδων καὶ ὑπερηλίκων μὴ συμπεριλαμβανομένων (Εξ. 12,37) καὶ συνάμα οἱ κυρίαρχοι Αἱγύπτιοι παρέδωσαν τὸν πλοῦτον των ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ (Εξ. 12,36)

Ἐμεῖς Θεὲ μου ἐξωβελίσαμε τὴν ἀρχαίαν μας θρησκείαν˙ καταστρέψαμε τὰ ἱερὰ μας προκειμένου νὰ οἰκοδομήσωμεν λατρευτικοὺς, πρὸς Ἐσὲ, ναοὺς˙ ἀκόμη καὶ τὸν Παρθενῶνα τὸν μετατρέψαμε εἰς ναὸν τῆς Θεοτόκου˙ ὅσους Ἕλληνας ἠρνήθησαν νὰ ἀκλουθήσουν τὴν πίστιν πρὸς Ἐσὲ εἴτε τοὺς ἐκτελέσαμε, εἴτε τοὺς ἐξορίσαμε, εἴτε τοὺς στρέψαμε πρὸς τὸν Μουσουλμανισμὸ καὶ, ἐν τέλει, μὲ τὴν βοήθειαν τῶν Μουσουλμάνων, διέλυσαν τὴν αὐτοκρατορία Σου, καὶ πάντα ταῦτα ἐπράξαμεν πρὸς δόξαν σου.

Ἐν τούτοις, Θεὲ μου, ἐξακολουθοῦμε ὑφιστάμενοι δεινὴν σκλαβιὰν. Διατὶ ἡ Ἑλλὰς ὑφίσταται τὸν ζυγὸν τῶν Γερμανῶν καὶ ὁ Ἐσὺ ὁ Θεὸς τῶν ἑβραίων, ποὺ εἶσαι ὁ ἴδιος μὲ τὸν Θεὸ τῶν νεοελλήνων δὲν εὐσπλαγχνίζεσαι λιγάκι τοὺς «καημένους» τοὺς  Ἕλληνας ὅπως καὶ τοὺς «καημένους» τοὺς ἑβραίους!!!  Ἐμεῖς Θεὲ μου εἴμεθα τέκνα ἄλλου Θεοῦ; Τόσα λιβάνια καῖνε οἱ Ἕλληνες εἰς τὸ ὄνομά σου!!!

Σὲ παρακαλῶ Θεὲ μου, νὰ σκλαβωθοῦν οἱ συμπατριῶτες μου Ἕλληνες ὅπως καὶ ὁ ἐκλεκτὸς λαὸς τῆς βίβλου, οἱ «καημένοι» οἱ ἑβραῖοι, ποὺ «ὅλοι τοὺς μισοῦν» ὅπως λέγει καἰ ἕνα πρόσφατο τραγούδι τους.

Σὲ παρακαλῶ Θεὲ μου, μιὰ καὶ σκλαβώθηκαν οἱ Ἕλληνες εἰς τοὺς Γερμανοὺς, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, βοήθησε ὅπωςQ

Ø  τὰ 10 ἑκ. Ἑλληνες γίνουν 8 δισεκατομμύρια, χώρια τὰ γυναικόπαιδα, καὶ συνάμα,

Ø  μεταφέρουμε, πάντοτε μὲ τὴν ἀγαθὴ καὶ δικαία συνδρομὴ Σου, τὸν πλοῦτον καὶ τὴν βιομηχανίαν τῶν Γερμανῶν ἐν Ἑλλάδι.

ΑΜΗΝ

ΒΙΒΛΟΣ…. διαβᾶστε καὶ θαυμᾶστε ἠλίθιοι Ἕλληνες….

·         Πῆγανστὴναἵγυπτο 75 ἑβραῖοι (Εξ. 1,5  ἸωσὴφδὲἦνἐνΑἰγύπτῳ. ἦσανδὲπᾶσαιψυχαὶἐξἸακὼβπέντεκαὶἑβδομήκοντα.) ….

καὶ ὅπως μᾶς λέγει τὸ παραμύθι… ἔφυγαν 600.000 μαχηταὶ (Εξ. 12,37 ) (χωρὶς νὰ λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν γυναικόπαιδα καὶ γέροντες)… διαβᾶστε καὶ θαυμᾶστε σκλαβιὰ…

Ταυτοχρόνως δὲ πῆραν καὶ ὅλα τὰ πλούτη σὲ χρυσὸ, ἄργυρο καὶ ζῶα τῶν Αἰγυπτίων… οἱ καημένοι. Σημειώσατε ὅτι οἱ κυρίαρχοι καὶ κακοὶ ἀντισιωνισταὶ Αἱγύπτιοι παρέδωσαν ΠΡΟΘΥΜΩΣ (Εξ. 12,36) ἅπαντα τὸν πλοῦτον εἰς τοὺς σκλάβους, οἱ ὁποῖοι ἀπεγνωσμένως ἐζήτουν τὴν ἐλευθερίαν των καὶ ἐπιστράτευσαν καὶ τὸν παντοδύναμον θεόν των εἰς βοήθειαν.

Τὶ σόϊ σκλαβιὰ ἦταν ἐκείνη; Δὲν μὲ πιστεύετε; Διαβᾶστε καὶ θαυμᾶστε θείαν δίκην…

·         Μολονότι σκλάβοι, ἐπλύθηναν καὶ ἐκυριάρχησαν τῶν Αἰγυπτίων… (Εξ. 1,7 οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν καὶ χυδαῖοι ἐγένοντο καὶ κατίσχυον σφόδρα σφόδρα, ἐπλήθυνε δὲ ἡ γῆ αὐτούς.)

·         Βρέθηκε κάποιος άνώνυμος πατριώτης Φαραὼ ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε νὰ λάβῃ τὸ μέρος τῶν Αἰγυπτίων … Εξ. 1,8 Ἀνέστη δὲ βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾿ Αἴγυπτον, ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ.(ἀλλὰ φλύαρος άφήγησις δὲν μνημονεύει τὸ ὄνομα του Φαραὼ) (κανένα ἀντίστοιχος διὰ τὴν Ἑλλάδα δὲν γίνεται νὰ ἀνευρεθῇ; Ξέχασα βρέθηκε κάποτε, ἑβραιοπούλα καὶ αὐτὴ, ἡ «ἐδῶ Πολυτεχνεῖο»

·         Καὶ διεπίστωσεν ὁ Φαραὼ ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ἀλλοῦ τρῶνε καὶ πίνουν καὶ ἀλλοῦ πᾶνε καὶ τὸ δίνουν καὶ δὲν εἶχαν κανένα δισταγμὸ, μολονότι τοὺς τάϊζε ἡ Αἰγυπτος καὶ οἱ Αἰγύπτιοι, ἐκεῖνοι ἦσαν ἔτοιμοι νὰ συνθηκολογήσουν μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῶν Αἰγυπτίων (μήπως δὲν ἔπραξαν τὸ αύτὸ καὶ εἰς τοὺς Ἕλληνας <Γρηγόριος ὁ Ε’, Ψαρὰ, Χίος, Ἔδεσσα, Βέροια καὶ πάει λέγοντας…>) καὶ εἶπε … Εξ. 1,10 δεῦτε οὖν κατασοφισώμεθα αὐτούς, μή ποτε πληθυνθῇ, καὶ ἡνίκα ἂν συμβῇ ἡμῖν πόλεμος, προστεθήσονται καὶ οὗτοι πρὸς τοὺς ὑπεναντίους καὶ ἐκπολεμήσαντες ἡμᾶς ἐξελεύσονται ἐκ τῆς γῆς.

·         Καὶ ἐνῶ τὸ παραμύθι δὲν ἀναφέρει τὸ ὄνομα τοῦ ἀντισιμήτη Φαραὼ, ἀναφέρει τὶς πόλεις ποὺ τοὺς ὑποχρέωσε νὰ οἰκοδομήσουν … Εξ. 1,11 καὶ ἐπέστησεν αὐτοῖς ἐπιστάτας τῶν ἔργων, ἵνα κακώσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔργοις· καὶ ᾠκοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς τῷ Φαραώ, τήν τε Πειθὼμ καὶ Ῥαμεσσῆ καὶ Ὤν, ἥ ἐστιν Ἡλιούπολις. (ἡ φλύαρος άφήγησις μνημονεύει τὰ ὀνόματα τῶν πόλεων ποὺ οἱ κακοὶ Αἰγύπτιοι ὑποχρέωσαν τοὺ «καημένους» ἑβραίους νὰ κτίσουν)

·      Ὁ Θεὸς τῶν ἑβραίων διεγωνίσθη, μέσῳ τοῦ Μωυσέως, τῶν θεῶν τῶν Αἱγυπτίων, ἐξετέλεσαν ὁρισμένα ταχυδακτυλουργικὰ ἀντίστοιχα, πλὴν ὑποδεέστερα ἐκείνων τοῦ συγχρόνου μας ΝΤΑΪΝΑΜΟ, ἐκρίθη, τελικῶς νικητὴς μιὰ καὶ οἱ δύο διαγωνιζόμενοι (Θεὸς ἑβραίων καὶ Θεοὶ Αἱγυπτίων) μετέτρεψαν ξυλίνους ῥάβδους εἰς ὄφεις,ἀλλὰ οἱ ὄφεις τῶν θεῶν τῶν Αἱγυπτίων κατεφαγώθησαν ὑπὸ τοῦ πανισχύρου ὄφεως τοπυ θεοῦ τῶν «καημένων» τῶν ἑβραίων.

·      Δὲν πρέπει νὰ παραληφθῇ πάντως ὅτι ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ θεόπνευστος γραφὴ ἀποδέχεται τὴν ὕπαρξιν μικρῶν θεῶν, δυναμένων νὰ μετέτρεπαν ξυλίνους ῥάβδους εἰς ὄφεις

·      Μετὰ τὴν πανολεθρίαν αὐτὴν, ὁ Φαραώ ἔδωσε ἄδεια στοὺς «καημένους» καὶ «καταπονημένους» σκλάβους νὰ φύγουν καὶ ἰδοῦ πῶς ἔφυγαν…

·         Εξ. 12,31 καὶ ἐκάλεσε Φαραὼ Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἀνάστητε καὶ ἐξέλθετε ἐκ τοῦ λαοῦ μου καὶ ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ· βαδίζετε καὶ λατρεύσατε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν, καθὰ λέγετε·

·         Εξ. 12,31 Ο Φαραώ εκάλεσε κατά την νύκτα τον Μωϋσήν και τον Ααρών και τους είπε· “σηκωθήτε και φύγετε εκ μέσου του λαού μου και σεις και όλοι οι Ισραηλίται. Πηγαίνετε και λατρεύσατε Κυριον τον Θεόν σας, όπως είπατε.

·         Εξ. 12,32   καὶ τὰ πρόβατα καὶ τοὺς βόας ὑμῶν ἀναλαβόντες πορεύεσθε, εὐλογήσατε δὲ κἀμέ.

·         Εξ. 12,32   Παρετε μαζή σας τα πρόβατα και τα βόδια σας και πηγαίνετε· προσευχηθήτε δε και υπέρ εμού”.

·         Εξ. 12,33   καὶ κατεβιάζοντο οἱ Αἰγύπτιοι τὸν λαὸν σπουδῇ ἐκβαλεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς· εἶπαν γάρ, ὅτι πάντες ἡμεῖς ἀποθνήσκομεν.

·         Εξ. 12,33   Και οι Αιγύπτιοι επιμόνως εβίαζον τους Ισραηλίτας να φύγουν όσον το δυνατόν συντομώτερον από την χώραν των, διότι έλεγον· “αν δεν φύγουν αυτοί από την Αίγυπτον, ημείς όλοι θα αποθάνωμεν”.

·         Εξ. 12,35   οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐποίησαν καθὰ συνέταξεν αὐτοῖς Μωυσῆς, καὶ ᾔτησαν παρὰ τῶν Αἰγυπτίων σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν·

·         Εξ. 12,35   Οι Ισραηλίται έκαμαν προηγουμένως όπως τους είχε συμβουλεύσει ο Μωϋσής· εζήτησαν δηλαδή από τους Αιγυπτίους αργυρά και χρυσά σκεύη, όπως επίσης και ιματισμόν.

·         Εξ. 12,36   καὶ ἔδωκε Κύριος τὴν χάριν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων, καὶ ἔχρησαν αὐτοῖς· καὶ ἐσκύλευσαν τοὺς Αἰγυπτίους.

·         Εξ. 12,36   Ο δε Κυριος έδωκε κάποιαν ιδιαιτέραν χάριν στον λαόν του ενώπιον των Αιγυπτίων, και οι Αιγύπτιοι προθύμως έδωκαν εις αυτούς ο,τι τους είχαν ζητήσει. Ετσι δε οι Ισραηλίται επήραν μαζή των, ωσάν λάφυρα, πολλά αντικείμενα αξίας από τους Αιγυπτίους.

·         Εξ. 12,37   Ἀπάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐκ Ῥαμεσσῆ εἰς Σοκχώθ εἰς ἑξακοσίας χιλιάδας πεζῶν, οἱ ἄνδρες, πλὴν τῆς ἀποσκευῆς,

·         Εξ. 12,37   Εξεκίνησαν λοιπόν οι Ισραηλίται από την περιοχήν Ραμεσσή και ήλθον εις Σοκχώθ. Οι άνδρες, οι οποίοι απετέλουν τον πεζικόν στρατόν, ήσαν εξακόσιαι χιλιάδες, πλην, φυσικά, των παιδιών και του αμάχου πληθυσμού.

·         Εξ. 12,38   καὶ ἐπίμικτος πολὺς συνανέβη αὐτοῖς καὶ πρόβατα καὶ βόες καὶ κτήνη πολλὰ σφόδρα.

·         Εξ. 12,38   Μαζή με τους Ισραηλίτας έφυγε και άλλος ανάμικτος λαός από Αιγυπτίους και ετέρους αλλοεθνείς. Παρέλαβον δε οι Ισραηλίται μαζή των και τα πρόβατα και τα βόδια και τα κτήνη των, κοπάδια πολλά.

Θέλω σκλαβιὰ σὰν τῶν ΕΒΡΑΙΩΝ!!! Ποῦ εἶναι τὸ ἔγκλημα; Ἔχει ξαναγίνει!!!

Θέλω νὰ μέ σκλαβώσουν οἱ Γερμανοὶ!!!

Θέλω οἱ Ἕλληνες, καὶ, κατ᾿ ἀναλογίαν τῆς πληθυσμιακῆς αὐξήσεως τῶν «καημένων» τῶν ἑβραίων οἱ ὁποῖοι ἀπο 75 σύνολο ἔφτασαν νὰ γίνουν 600.000 μαχηταὶ, νὰ αὐξηθοῦμε ἀπὸ 10 ἑκατομμύρια σὲ 8 δισεκατομμύρια μαχηταὶ, χώρια τὰ γυναικόπαιδα καὶ γέροντες, καὶ πάντοτε κατ᾿ ἀντιστοιχίαν τῆς αὐξήσεως τῶν «κατὰ καημένων» ἑβραίων.

Θέλω ὅταν μᾶς διώξουν οἱ μισέλληνες καὶ κακοὶ Γερμανοὶ νὰ μᾶς δώσουν ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ καὶ ὅλον τὸν πλοῦτο τῆς Γερμανίας, τῆς βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένης, κατ᾿ ἀντιστοιχίαν τῶν ζώων ποὺ ἐπήραν οἱ «καημένοι» οἱ ἑβραῖοι!!!

Ζητῶ πολλὰ; ἔ ὄχι δὰ, τὸ γράφει καὶ ἡ θεόπνευστος βίβλος.

.

Αναγνώστης

Advertisements
Αναρτήθηκε στις ΑΙΡΕΤΙΚΑ. Leave a Comment »

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: