Ἱστορία Καταγωγῆς τῆς γενεᾶς Γεωργοπούλων


Ἀπὸ διηγήσεις τοῦ πατέρα μου σχετικὰ μὲ τὴν καταγωγή μας , ἐγὼ γνώριζα ὅτι κάποιοι πρόγονοί μου εἶχαν πολεμήσει τὸ 1821, κατὰ μία ἄλλη ἐκδοχὴ ἤσαν ἀπὸ τοὺς διασωθέντες ἀπὸ τὴν ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου καὶ κάποιοι γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὸν ἀγώνα εἶχαν τιμηθεῖ καὶ τοὺς εἶχαν παραχωρηθεῖ καὶ περιουσιακὰ στοιχεῖα – κτήματα στὴν Λακωνία ἀπὸ τὴν κυβέρνηση-Βασιλιὰ   (  Συγγενής μας  σὲ ἔρευνα ποὺ εἶχε κάνει στὸ Ναύπλιο εἶχε δεῖ σχετικὰ ἔγγραφα ) .

Ἔκτοτε δὲν μὲ ἀπασχόλησε τὸ θέμα νὰ ψάξω βαθύτερα γιὰ τὶς ρίζες μου.  

Τὸ 1983 ὑπηρετοῦσα στὸν Ἔβρο ,φιλικό μου πρόσωπο συνάντησε στὴ Ρόδο στὸ ξενοδοχεῖο GRAND HOTEL τὸν Ἐλπιδοφόρο Γεωργόπουλο πιλότο τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας ,τοῦ ἀνέφερε τὸ δικό μου ὀνοματεπώνυμο καὶ τὸν τόπο καταγωγῆς μου καὶ τότε ὁ Ἐλπιδοφόρος του ἀπάντησε … μὰ αὐτὸς εἶναι μακρινὸς συγγενής μου…καὶ σὰν δῶρο μου ἔστειλε ἕνα φάκελο μὲ φωτοαντίγραφα τῆς ἱστορίας ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω.

Τὸν Ἐλπιδοφόρο τὸν εὐχαρίστησα γιὰ τὸ … δῶρο τοῦ ὅταν συναντηθήκαμε μία φορᾶ  στὴ Ρόδο ( διανυκτέρευε συχνὰ ἕνα πλήρωμα τῆς Ὀλυμπιακῆς στὸ νησὶ ).

Μὲ τὴν παροῦσα ἀνάρτηση θὰ σᾶς παρουσιάσω  τὸ κείμενο ὅπως τὸ  ἔγραψε ὁ  μπαρμπαΓιάννης ,προσπάθησα νὰ μὴν ἀλλάξω τίποτα οὔτε στὴν ὀρθογραφία οὔτε  στὶς ἐκφράσεις … δὲν ξέρω ἂν τὰ κατάφερα … ἦταν πάντως ἀρκετὰ κοπιαστικὴ ἐργασία δεδομένου ὅτι πολλὰ σημεῖα ἀπὸ τὰ φωτοαντίγραφα ποὺ ἔχω στὴν κατοχή μου ἤσαν μισοσβησμένα λόγω πολυκαιρίας ἢ ἡ γραφὴ ἦταν δυσανάγνωστη.

Ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες διαπιστώσουν ὅτι κάποια σημεῖα,  ἰδιαίτερα Τοπωνύμια ἢ Ἐπώνυμα δὲν ἀποδόθηκαν σωστὰ παρακαλοῦνται νὰ μὲ ἐνημερώσουν ὅσο θὰ βρίσκομαι τώρα τὸν Αὔγουστο στὰ Γεωργοπουλιάνικα ἢ νὰ στείλουν mail  καὶ θὰ κάνω στὴν ἀνάρτηση τὴν σχετικὴ διόρθωση.

*******************

Ἀντὶ Προλόγου

Σήμερον 23η Μαρτίου ἡμέρα Παρασκευὴ ,συμπληρώνοντας τὰ ἑξήντα (60)χρόνια καὶ ἀναπολώντας τὸ παρελθὸν εὑρέθην εἰς τὴν ἀνάγκη νὰ γράψω-παρὰ τὴν ἀδυναμία τῶν γραμματικῶν μου γνώσεων-μερικὰ πράγματα περὶ τῆς καταγωγῆς καὶ γενεαλογικῆς ἱστορίας τῆς οἰκογενείας Γεωργοπούλων εἰς τὴν ὁποία καὶ ἀνοίκω καταγώμενος ἐκ τοῦ χωρίου Σκυφιάνικα τοῦ Δήμου Μαλευρίου τοῦ νομοῦ Λακωνίας , διὰ τοὺς ἀπογόνους μου ἴνα οὗτοι γνωρίζουσιν τὴν καταγωγὴν των.

Γύθειον τῇ  23 Μαρτίου 1951

Ἰωάννης Λεωνίδου Γεωργόπουλος

Ἱστορία

Καταγωγῆς τῆς γενεᾶς Γεωργοπούλων

Ἀπὸ τὴν ἱστορίαν,πληροφορίας γερόντων καὶ ἀπὸ μία περγαμηνὴν τῆς ἱστορίας καταγωγῆς τῆς οἰκογένειας Γεωργοπούλων τὴν ὁποίαν κατέχει ὁ εἰς Παρισίους σήμερον ἐγκατεστημένος βαθύπλουτος Δημήτριος Ἰωάν.Παναγουλάκος ἢ Γεωργόπουλος γνωρίζω ὅτι κατὰ τὸ 1461 μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Τραπεζοῦντος ,ὁ Νικηφόρος Κομνηνός, τελευταῖος  υἱὸς τοῦ αὐτοκράτορος τῆς Τραπεζοῦντος Δαυῒδ Β΄Κομνηνοῦ, περιπλανηθεῖς ἐπὶ  τίνα  ἔτη  εἰς Περσίαν καὶ ἄλλας χώρας κατέφυγε κατὰ τὸ 1473 εἰς Μάνην.

Ἀποβιβασθεῖς εἰς τὴν παραλία τοῦ Οἰτύλου ἔτυχεν εὐμενεστάτης ὑποδοχῆς καὶ ἕνεκα τῆς γοητείας τὴν ὁποίαν ἤσκησεν ἐπὶ τῶν κατοίκων ἡ ὑψηλὴ καταγωγή του καὶ ἕνεκα τῶν ἀτυχημάτων του ,συνδεθεῖς μὲ τὴν ἰσχυρᾶν τοῦ τόπου οἰκογένειαν Πέτρου Λασβούρη,λαβῶν εἰς γάμον τὴν κόρην του,ἀνεγνωρίσθη ὡς πρωτόγερος.

Ὁ Στέφανος Κομνηνὸς ἐγγονὸς τοῦ ἄνω Γενάρχου Νικηφόρου ἀπὸ τὸν ὁποῖον καὶ ἔλαβον οἱ ἀπόγονοί του τὸ ἐπώνυμο Στεφανόπουλοι καὶ ἔκτοτε τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας ταύτης ἔφερον τὸ ἐπώνυμον  Στεφανόπουλος , ἀπὸ τὸ βαπτιστικόν του ὀνόματος  ως πολλάκις ἐγένετο εἰς τᾶς διακλαδόσεις τῶν διαφόρων οἰκογενειῶν.

Ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τούτου (Στεφάνου Κομνηνοῦ ) οἱ Μανιᾶται κατετρόπωσαν  τοὺς Τούρκους οἵτινες εἶχον φθάσει εἰς τὰ πρόθυρα τοῦ Οἰτύλου κατὰ τὸ 1537.

Ἡ δόξα τοῦ Στεφάνου Κομνηνοῦ προκάλεσεν, ὡς ἐλέγετο , τὸν φθόνον τῶν ἄλλων οἰκογενειῶν (Γιατριάνων , Κοσμάδων καὶ ἄλλων ) οἵτινες καὶ ἐδολοφόνησαν τοῦτον.

Οὕτω οἱ Μανιᾶται ἠγωνίζοντο μὲ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια τῆς αἰωνίας ἐλευθερίας καὶ ἐνῶ κατὰ τὸ ἔτος 1667 ἐθριάμβευον κατὰ τοῦ ἐχθροῦ της πίστεως καὶ τῆς πατρίδος των,ἐφθείροντο ὑπὸ τῶν ἐμφυλίων πολέμων,οἵτινες πὰρ ὀλίγον νὰ γίνουν καὶ αἰτία τῆς ὑποδουλώσεως των, διότι τὰ μεταξὺ τῶν διαφόρων οἰκογενειῶν μίση ἐξεμεταλεύθη ὁ μέγας βεζύρης Ἀχμὲτ Κιοπρουλή,χρησιμοποιήσας ὡς ὄργανον τὸν ριψοκίνδυνον πειρατὴν Λημπεράκην Γερακάρην.

Οὗτος ἀνήκων εἰς τὴν οἰκογένειαν τῶν Κοσμάδων τοῦ Οἰτύλου ἤτις μετὰ τῆς οἰκογενείας τῶν Ἰατριάνων ἢ  Μεδίκων εὐρίσκετο εἰς ἔχθραν πρὸς τὴν οἰκογένειαν τῶν Στεφανοπούλων ἢ Κομνηνῶν , διότι ἐν τῶν μελῶν αὐτῆς ἀπήγαγε τὴν μνηστὴ τοῦ Λυμπεράκη Γερακάρη ὁ ὁποῖος βαρέως φέρων  τὴν προσβολὴν αὐτὴ εἶχεν ἐκπατρισθῆ.

Ἡ προσωπικὴ αὐτὴ ἀφορμὴ καὶ ὁ πόθος ἐκδικήσεως ὤθησε τοῦτον νὰ ἀναλάβη δί΄ὑποσχέσεων καὶ χρημάτων χορηγηθέντων ὑπὸ τοῦ Κιοπρουλῆ, νὰ πείση τοὺς Μανιάτες  ὅτι εἶχον συμφέρον νὰ ἔλθουν εἰς συμβιβασμὸν μὲ τοὺς Τούρκους καὶ οὕτω διευκόλυνε τὴν εἰς τὴν Μάνην εἴσοδον Τουρκικοῦ στρατοῦ 6 χιλιάδων ἀνδρῶν καὶ ἱκανοῦ πυροβολικοῦ.

Ἡ Σατανικὴ ἱκανότης τοῦ Γερακάρη ἐπέτυχε ὅτι ἐπεδίωκαν, ἀνακηρύξας ἑαυτὸν γενικὸν ἀρχηγὸ τῆς Μάνης ἤρχισεν τὸ ἔργον τῆς ἐκδικήσεως.

Κατήρτησε μικρὸν σῶμα ἐξ ὀπαδῶν του καὶ ἤρχισε νὰ συλλαμβάνει τοὺς προσβολεῖς τῆς τιμῆς του ,Στεφανοπούλους καὶ Κομνηνούς.

Συνεκρότησε δικαστήριον ἐξ ἐγχωρίων ἐμπίστων του ,ἐδίκαζεν αὐτοὺς ὡς ἐπιβουλευθέντας τὴν κοινὴν ἀσφάλειαν καὶ ἡσυχίαν εἰς θάνατον ,ἀθρόαι δὲ θανατικαὶ ἐκτελέσεις ἔλαβον χώραν γενόμεναι πάντοτε ἐν Ὀνόματι  ὁλόκληρού του λαοῦ τῆς Μάνης.

Αἳ ἐξωντοτικαὶ αὐταὶ καταδιώξεις κατὰ τὸ 1675-76 ἠνάγκασαν τὴν οἰκογένειαν τῶν Στεφανοπούλων καὶ ἄλλας φιλικᾶς πρὸς αὐτὴν νὰ μεταναστεύσωσιν ἐξ Οἰτύλου εἰς Κορσικὴν καὶ μερικοὶ ἐξ αὐτῶν οἵτινες δὲν εἶχον παρακολουθήσει τοὺς μεταναστεύσαντας εἰς Κορσικὴν  συγγενεῖς τῶν κατέφυγον μετοικήσαντες εἰς τοὺς δήμους Λαγίας καὶ Μαλευρίου θέλοντες νὰ σωθώσιν ἐκ τῆς ἀγριότητος τῶν ἐχθρικῶν οἰκογενειῶν καὶ ἐκ τῶν ὕπ΄αὐτῶν ἐπιφερομένων κινδύνων.

Εἰς τὴν ἄνω ἀναφερθεῖσαν Περγαμηνὴν ἀναγράφεται ὅτι τρεῖς (3) ἐκ τῆς οἰκογενείας Γιαννιάνων-Κομνηνῶν κάτ΄ἐφυγον καὶ μετώκησαν εἰς τὰ χωρία Σκυφιάνικα καὶ Σιδηρόκαστρον Μαλευρίου.

( Ἡ οἰκογένεια Στεφανοπούλων Κομνηνῶν ἀποτελεῖται ἐκ δυὸ κλάδων τοῦ τῶν Θεοδωριάνων (ἀπὸ τὸ βαπτιστικὸ ὄνομα τοῦ Θεοδώρου )διακλαδουμένου εἰς τᾶς οἰκογενείας Πατρικαρέα,Ζαρέα ,Κουρμπέλη, Σπανέα καὶ ἄλλους καὶ τοῦ τῶν Γιαννιάνων ( ἐκ τοῦ βαπτιστικοῦ ὀνομ. Ἰωάννου) διακλαδουμένου εἰς τᾶς οἰκογενείας Πέτρουλα, Γεωργουλέα,Λεμηθάκη καὶ ἄλλας.

Οἱ ὡς ἄνω τρεῖς (3) δυὸ ἀδελφοὶ καὶ ὁ πρῶτος ἐξάδελφος τῶν ἔλαβον διάφορον καθεὶς ἐπώνυμον διὰ λόγους βεβαίως ἀσφαλείας  καὶ ὁ μὲν εἷς τῶν ἀδελφῶν ἔλαβε τὸ ἐπώνυμον Γεωργόπουλος Γεώργιος , ὁ δὲ ἕτερος Μπουτσέλης Παναγιώτης καὶ ὁ ἐξάδελφος αὐτῶν τὸ ἐπώνυμο Ρούπας.

Οἱ δυὸ ἀδελφοὶ Γεωργόπουλος καὶ Μπουτσέλης κατώκησαν εἰς τὸ χωρίον Σκυφιάνικα ὁ δὲ Ρούπας εἰς τὸ Χωρίον Σιδηρόκαστρον.

Ἀπὸ τὸ Γενάρχην Γεωργόπουλον Γεώργιον -ἐκ τοῦ ὁπόιου καὶ ἐμεῖς οἱ ἀνὰ τὴν Λακωνίαν Γεωργόπουλοι προήλθομεν – ἀποτελέσθησαν, ὡς συνήθως ἐκ τῶν βαπτιστικῶν ὀνομάτων, οἰκογένειαι ἐκ τριῶν κλάδων , τοῦ τῶν Δημακουλάνων (διακλαδουμένου εἰς τᾶς οἰκογενείας Γεωργόπουλος,Φιορέτος καὶ Σταματακάκος ) τοῦ τῶν Ζερβιάνων (διακλαδουμένου εἰς τᾶς οἰκογενείας  Ἀποστολάκος,Παναγουλάκος καὶ Πιερράκος) καὶ τοῦ τῶν Παπαδιάνων ( διακλαδουμένου εἰς τᾶς οἰκογενείας Πησκοπάντης , Ζαχαράκος,Λαδονικόλας,Σπυριδωνάκος,Σκυφάκος,Βασιλακάκος,Πηγαδιώτης,Πατσουράκος)

Ἡ ὑπὸ τὸ ὄνομα Γεωργόπουλος γενεὰ πολλαπλασιασθεῖσα ἔδοσε πολλόυς ἀγωνιστᾶς κατὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 ὡς παραδ. χάριν  ὁ Ἀναστάσιος Γεωργόπουλος,Παναγιώτης Γεωργόπουλος,Πέτρος Γεωργόπουλος,Ἠλίας Γεωργόπουλος ,Σταῦρος Γεωργόπουλος .

Καταταγεῖς εἰς τὸ τακτικὸν Στρατὸν τοῦ Ναυπλίου ὁ Ἰωάννης Γεωργόπουλος ἐπολέμησεν ὑπὸ τὸν Γιατράκον καὶ Καραῐσκάκην καὶ ἀλλαχοῦ εἰς πολλᾶς μάχας τιμηθεῖς ἀξιωματικός της Φάλλαγος καὶ τοῦ ὁποίου ἀπόγονος εἶμαι (ὁ γράψας τὴν Ἱστορίαν ταύτην Ἰωάννης Λεωνίδου Γεωργόπουλος)

Ἅπαντες οἱ ἀνωτέρω ἀγωνισταὶ ἤσαν ἀξιωματικοί της Φάλαγγος- Φαλαγγίται ὀνομαζόμενοι.

Κατὰ πληροφορίες γερόντων τινῶν , ὡς καὶ τοῦ πατρός μου καὶ τοῦ πενθεροῦ μου Πέτρου Παναγουλάκου ὅστις ἀπέθανεν τὸν Αὔγουστον τοῦ 1947 εἰς ἠληκίαν 97 ἐτῶν διεπιστοσα ὅτι πάρα πολλοὶ ἐκ τῆς οἰκογενείας μας ἐπολέμησαν τὸν ἐχθρὸν εἰς τὰ διάφορα πεδία τῶν μαχῶν ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 μέχρι τελείας ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀπὸ τὸν Τουρκικὸν ζυγόν.

Οἱ κάτοικοι τῶν Σκυφιάνικων καὶ πρὸ παντὸς οἱ Γεωργοπουλιάνοι ἔδρασαν καὶ συνέβαλον μεγάλως εἰς τὴν καταστροφὴν τοῦ ἐχθροῦ ως εἰς Ἁλμυρόν,Βέργαν,Πολυάραβον ἀριθμοῦντες περὶ τὰ 140 παληκάρια καὶ περὶ τᾶς 90 γυναίκας αἳ ὁποῖαι ἐπολέμησαν σὰν Λέαινες .

Διεκρίθησαν δὲ καὶ ὀνομάσθησαν ἐν ὄλῳ 12 ἀξιωματικοὶ φαλαγγίται.

Εἰς τοὺς μετέπειτα δὲ πολέμους Παγκοσμίους ,Βαλκανικοὺς ως καὶ ἐναντίον τοῦ Κομμουνιστοσυμμοριτισμοῦ, ἡ οἰκογένειά μας ἔδρασεν μὲ περίλαμπρα δί΄αὐτὴν ἀποτελέσματα ἀπωλέσασα τὰ καλύτερά της τέκνα εἰς τὰ διάφορα πεδία τῶν μαχῶν.

Γύθειον τῆ 28 Μαΐου 1951

ΥΓ. Οἱ ὡς ἄνω πολεμισταὶ 140 ἄνδρες καὶ 90 γυναῖκες ἤσαν ἀπὸ τὰ Σκυφιάνικα ,Σιδηρόκαστρο καὶ περιοχὲς αὐτῶν.

Μερικαὶ σημειώσεις περὶ τῆς γενεαλογίας τῶν ἂπ εὐθείας Προγόνων μου

Ὁ ἄπ΄εὐθείας γενάρχης πρόγονός μου Σταμάτης ,κτηματίας ,κάτοικος τοῦ χωρίου Σκυφιάνικα ,ἐγέννησε τρεῖς υἱοὺς τοὺς ἅ) Ἰωάννην  β) Κυριάκον καὶ γ) Νικόλαον.

Καὶ οἱ τρεῖς οὗτοι ἠγωνίσθησαν καὶ ἐπολέμησαν κατὰ τὰ ἔτη τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ γένους ἠμῶν ἀπὸ τὸν Τουρκικὸν ζυγόν.

Ὁ εἷς μάλιστα ἐξ αὐτῶν , ὁ Ἰωάννης ἐπολέμησεν ὑπὸ τὸν Γιατράκον καὶ Καραῐσκάκην τιμηθεῖς καὶ ὀνομασθεῖς  ἀξιωματικὸς Φάλαγγος

α) Ὁ  ἐν λόγῳ ἀξιωματικὸς Ἰωάννης ,ἐγέννησε ἐπίσης τρεῖς υἱούς, τοὺς Ἠλίαν,Ἀντώνιον καὶ Παναγιώτην ( Πανοῦτσον) καὶ ὁ μὲν Ἠλίας διακεκριμένος ἰατρὸς ἀπέθανεν εἰς Σμύρνην (Τουρκίας ) ὁ δὲ Ἀντώνιος διατελέσας πλειστάκης Νομάρχης ἐγέννησε ἐπίσης τρεῖς υἱοὺς τοὺς Χαρίλαον,Μελέτιον καὶ Στέφανον,ἐξ αὐτῶν ὁ Χαρίλαος δικηγόρος διατελέσας ἐπίσης πολλάκις Νομάρχης.

Ὁ Μελέτης εἶναι καθηγητὴς τῆς παθολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ διευθυντὴς τοῦ Νοσοκομείου Εὐαγελισμὸς καὶ ὁ Στέφανος Διπλωμάτης,διετέλεσεν πρεσβευτὴς τῆς Ἑλλάδος εἰς διάφορα ξένα κράτη.

Ὁ Παναγιώτης (Πανοῦτσος ) ἀστὸς (εἶχε ἀστικὴ περιουσία,οἰκοδομάς ἐν Γυθείῳ ) ὁ ὁποῖος ἐγέννησεν δυὸ υἱοὺς τοὺς Ἰωάννην καὶ Νικόλαον ἀμφότεροι ἀπόφοιτοι Γυμνασίου ἀπεδήμησαν εἰς Ἀμερικὴν καὶ ως φαίνεται καὶ εἶναι βεβαιότης ἡ οἰκογένεια  αὐτὴ τοῦ γεννάρχου ἀξιωματικοῦ Ἰωάννου ἔμεινε δυστυχῶς χωρὶς ἀπογόνους.

β) Ὁ Κυριάκος κατελθων εἰς Σκυφιάνικα ἐνυμφευθη σύζυγον  ἐκ τοῦ χωρίου Παλοβᾶ τὸ γένος Τσιριβάκου μὲ ἀρκετὴν κτηματικὴν περιουσίαν (μοναχοκληρονόμισσαν ) καὶ ἐγκατεστάθη ἢ μᾶλλον ἐγκατέστησεν τοὺς πέντε (5) υἱοὺς τοῦ  εἰς τὸ χωρίον Ἀχουμάτου ( Κωνσταντῖνος,Ἰωάννης,Ἀριστείδης,  καὶ Παναγιώτης ,ἅπαντες οὗτοι ἤσαν καὶ ἔμειναν ἀγρόται ) ἐκ τῶν ὁποίων ὁ Κωνσταντῖνος ἐγένησεν τοὺς Σαράντον ,Δημήτριον Ἀριστείδην (ἀγρότας)καὶ Γεώργιον (δημοδιδάσκαλον)

Ὁ Πέτρος τὸν Γρηγόριον (ἀγρότην)

Ὁ Παναγιώτης ἢ Κατὴς τὸν Κυριάκον (τελώνην) καὶ ὁ Γιάννης ( παπούς μου ) ἐγέννησεν τὸν Λεωνίδα (πατέρας μου) καὶ τὸν Κυριάκο (ἀγρόται )

γ) Ὁ Νικόλαος κατελθῶν καὶ αὐτὸς ἐκ Σκυφιάνικων ἐνυμφεύθη  ἐπίσης μοναχοκληρονόμισσαν ἐκ τῆς πεςριοχῆς Χανίων Κουτουμοῦς ὅπου καὶ ἐγκατασταθεῖς ἐγέννησεν τρεῖς υἱοὺς τοὺς Δημήτριο,Παναγιώτη καὶ Γεώργιον καὶ οἱ τρεῖς ἀγρόται.

Ὁ μὲν Δημήτριος ἐγέννησεν τὸ Ἀριστείδην (ἄνευ ἀπογόνων ),ὁ Παναγιώτης ἐγέννησεν πέντε υἱοὺς τοὺς Δημήτριον,Γεώργιον,Νικόλαον,Ἀριστοτέλην καὶ Βασίλειον ἅπαντες ἀγρόται.

Ὁ δὲ Γεώργιος ἐγέννησεν τέσσερες υἱοὺς τοὺς Δημήτριον,Ἰωάννην,Ἀνδρέαν καὶ Κυριάκον.

Ἐξ αὐτῶν ο Δημήτριος ἐμποροράπτης ἐγκατεστημένος εἰς Καλάμας ἐγέννησεν τὸν νῦν ἰατρὸν καὶ διευθυντὴν τοῦ τμήματος καταπολεμήσεως Ἐλονοσίας τοῦ ὑπουργείου ὑγιεινῆς Γεώργιον (τρίτος ἐξάδελφός μου ) ἀλλὰ πολὺ καλὸς συγγενής)

Οἱ Ἰωάννης ,Ἀνδρέας καὶ Κυριάκος ἐπίσης ἀστοὶ ἐπαγγελματίαι ἐγκατεστημένοι εἰς Καλάμας σημειοῦνται εἰς τὸ γενεολογικὸν δένδρο.

Ἐπίσης καὶ τὰ νεώτερα μέλη τῶν ἀνωτέρω ἄλλων οἰκογενειών ἔχουν ἐξελιχθῆ εἰς ἐμπόρους ,ἐπαγγελματίας ,βιοτέχνας καὶ δημοσίους ὑπαλλήλους ἐγκατεστημένοι εἰς διαφόρους πόλεις καὶ χωρία σημειοῦνται εἰς τὸ γενεολογικὸν δένδρον.

 Γύθειον τῇ 25 Ἰουνίου 1951

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: